Jaspers pszichológia világkép


Egzisztencia és tudomány Kiss Árpád szellemi arculatának meghatározásához Száz éve született Kiss Árpád, a nagy pedagógiai gondolkodó.

2. látás, hogyan lehetne javulni? a látás javítása testmozgással

A centenárium alkalmából adjuk közre fia, Kiss Endre egyik tanulmányát, amely Kiss Árpád értelmiségi önmeghatározásának problematikáját elemzi. A tanulmány központi gondolata, hogy az értelmiségi lét alapeleme a szabadság, az emberi önmegvalósítás csak a szabadság légkörében, a szabadság által létezik.

spirituális tábla

Kiss Endre érzékletesen mutatja be, hogy miként szintetizálta munkásságában Kiss Árpád az egzisztencializmus különböző irányzatait, s miként fordította le mindezt saját értelmiségi önmeghatározásán keresztül a pedagógusszemélyiség világára.

Kísérletünk személyes természetűnek látszik, de nem az, irodalminak is tűnhet, de valójában az sem.

jaspers pszichológia világkép

Téziseit Kiss Árpád szövegeinek elmélyült és egzakt elemzése előzte meg. A gondolkodói személyiség kialakulásának feltárása szerves kiegészítése a negyvenes évek munkásságáról az eddigiekben elkészült tanulmányoknak. Egészen konkrét szinten a huszadik századi történelem, a politika, jaspers pszichológia világkép diktatúrák az értelmiség mindig csak kis töredékének tették lehetővé azt a kiváltságot, hogy szellemi alkotófolyamataik megvalósításában maradéktalanul legyenek képesek tárgyiasítani legbensőbb indíttatásaikat.

Karl Jaspers az egzisztencializmus útján

A gondolkodói személyiség megnyilvánítása és a szellemi-tudományos produkció anti-antropomorf jellegének egyre erősebben divergáló kettőssége egészen különlegesen érinti a pedagógiai tevékenységet. A pedagógiára is érvényes ugyanis a fő tendencia, miszerint mind a kutatás, mind az oktatás egyre intenzívebben szorítja ki a pedagógus önmegvalósításának mozzanatát, [2]  ennélfogva ellenhatásaként egyre fontosabbá válik a pedagógus személyiségének saját értelmiség- és gondolkodástörténeti meghatározása is.

A tevékenységek karakterének fentebb jelzett elmozdulásai konzekvens módon egyre sajátosabb, nem egy esetben egyenesen paradox helyzetbe sodorják a gyakorló pedagógust. A tudományos életmű egzisztenciális mozzanatokat szinte egyáltalán nem tartalmaz, miközben Kiss Árpád személyiségének, gondolkodásának állandóan jelen lévő markáns gondolkodói karaktere nem egyszerűen csak feltűnt kortársainak, de intenzív gondolkodásra is késztette őket.

E módszertani döntések legfontosabbika a szoros szövegelemzés volt: a személyesnek és közelinek látszó, sok esetben szinte előre is megmondható hipotézisek háttérbe szorítása. Kiss Árpád szorosabb értelemben vett filozófiájának középponti gondolatát jaspers pszichológia világkép szövegelemzés számos változatban láthatóvá teheti.

Ez a szabadság kiinduló általános meghatározásának jaspers pszichológia világkép és egyéni hangütésű konkretizációja: a saját élethez való viszonyulás szabadsága, a saját élethez való viszony szemészeti osztály lockb alapuló dinamikus, szituatív önmeghatározás szabadsága, amelynek során a szabadság látszólag még tautologikussá is válik, hiszen ez a szabadság alapján való szabadság attitűdje.

Karl Jaspers - néhány utalás | hajduszoboszlohfe.hu

A lelki szerkezetet az önmagának feltett kérdések permanenciája jellemzi, az emberi szabadság jaspers pszichológia világkép kérdései a mindennapi lét bármely részletére és bármely pillanatában feltehetőek. A saját élethez való viszony szabad megválasztásából származó közvetlen és elemi szabadság nyilvánvaló módon nem volt társadalmi vagy politikai program, jóllehet, mint mindenhez, még az ezekhez való viszonyt is szabadon kellett kialakítania.

Az már a huszadik század történetéhez tartozik, hogy ez a szabadság szinte szakadatlanul jaspers pszichológia világkép politikai programként is szerepelt. A huszadik század nagy témája ez: a saját választásokon alapuló életvezetés állandóan összeütközik a nyílt politikai represszióval, létrejön a szelíd hős alakja és paradoxonja , a permanens felszabadítási folyamat [6]  permanens politikai szövegösszefüggésbe kerül.

A kifejezés története

Az Igazság költészet nélkül, ha a saját élethez való viszony szabadságának egzisztenciális perspektívájából olvassuk, egyenesen forradalminak mutatja e tendencia erejét és következetességét. Az Igazság költészet nélkül főszereplője mindig maga ellen és saját elviségének szellemében dönt, nem egy esetben még önmagával szemben is.

látás fekete szemüveg szemészeti klinika a piros kapunál

A szabadság jövője a szabadság jelenében áll. Nem az arra való jaspers pszichológia világkép, hogy előrevigye és továbbfejlessze az emberi nemet, de az a szabadság, hogy minden helyzetben saját választása alapján megmaradhasson homo sapiensnek. Nagyon is szituatív mozzanat ez; a különböző konkrét helyzetekben a legeltérőbb, ám egyaránt koherens konkretizációkhoz vezethet.

A gonoszság természete

Nagyon is egyértelmű a felfogás közelsége az egzisztencialista filozófia klasszikus paradigmájához. Ezt a közelséget teljes egészében elfogadjuk, és az alapelvet egzisztencialistának tekintjük, nemcsak általánosságban, de a Sartre és Camus fémjelezte klasszikus paradigma szellemében teljes konkrétságában is.

Tartalomjegyzék

Mindez azt jelenti, hogy Kiss Árpád jaspers pszichológia világkép az egzisztencialista kiindulópont egy sor további tartalmi meghatározással is gyarapodik. Ebben nincs semmi rendkívüli, hiszen ez az eltérés az egzisztencialista filozófia és az egzisztencialista életfelépítés közötti természetes differenciával egyenlő.

jaspers pszichológia világkép látás gyógyító ikonra

A filozófiai kiindulás a szabadsághoz való ragaszkodást mint végpontot testesíti meg, a valóságos életalakítás pedig természetes kiindulópontnak tekinti a szabadsághoz való ragaszkodást. A valóságos életalakítás gyakorlatában az elméleti végeredmény tehát kiindulópont, olyan döntő elem, amely az egész folyamat sikerét garantálja. Azért kell szabadon döntenem, hogy ne függjek, és a függés ténye ne befolyásolja az egész döntés kvalitásait.

jaspers pszichológia világkép szem smink rövidlátáshoz

Sajátos szituativitás ez. Nem a Nietzsche—Ady-féle heroikus individualizmus, amelynek pedig a magyar fejlődésben nagy hagyománya van, és amely már csak a finomabb szociokulturális közvetítés szálain amúgy sem állt távol Kiss Árpádtól.

E magatartás lényegének formalizálása maga nagyon is emlékeztet a mérték- és példaadó egzisztencializmus formalizálási problémáira. A választással választjuk magunkat, először a szabadságot választjuk és csak azzal magunkat.

  • Ligetiné Mráz Eszter: Esetvezetés történeti előzményei - Pünköhajduszoboszlohfe.hu
  • Nézze meg, mi a "világnézet" más szótárakban: világnézet   - világkép
  • Ehhez előbb ismertetnünk kell legfontosabb nézeteit, a világról, a megismerésről, és az emberről, melyhez a Mi az ember?
  • Egzisztencia és tudomány | Pedagógiai Folyóiratok
  • Gyógyítsa látást a testmozgással
  • A szolárium hatása a látásra
  • Oks gyanúja szerint mentőautó
  • Egzisztencializmus – Wikipédia