Biológiai szempontból a mobiltelefonok


A környezet elektromágneses terhelését növelő új technikák megjelenése nagyfokú érdeklődést váltott ki mind a szakemberek, biológiai szempontból a mobiltelefonok az érintett lakosság körében. A biológiai rendszerekben molekuláris szinten zajló elektromos, bioelektromos, elektrokémiai folyamatok mélyebb ismerete szintén felvetette az elektromágneses terekkel történő különböző szintű biológiai kölcsönhatások kutatásának szükségességét.

Az elektromágneses terek biológiai hatásainak vizsgálata időben is jelentős változáson ment át. A kezdeti kutatások alapkérdése a nagyfrekvenciás sugárzások hőhatásának vizsgálata volt elsősorban a mikrohullámú MH és rádiófrekvenciás RF tartományban, ugyanis a radartechnika és a rádiós műsorszórás igen nagy teljesítményű berendezéseket kezdett használni.

Antennák a fejünk fölött

Az ezzel párhuzamos fizikoterápiás és hipertermiás alkalmazás elsősorban a biológiai rendszerek termikus, termoregulációs válaszait vizsgálta. Ehhez szorosan kapcsolódott a makroszkopikus szintű kölcsönhatások leírása relaxációs folyamatok, szöveti permittivitás, a vezetőképesség meghatározása és a dozimetriai fogalomrendszer megalkotása is.

Jelentős szemléletbeli változást hozott az elektromágneses sugárzások és terek hőhatással nem járó, nem termális, ill. Dozimetriai fogalmak Fizikai és biofizikai megfontolások A nem ionizáló sugárzások azok az elektromágneses EM sugárzások, illetve elektromos és mágneses terek, amelyek hullámhossza a nm biológiai szempontból a mobiltelefonok a végtelen statikus elektromos és mágneses biológiai szempontból a mobiltelefonok között van, fotonenergiája 12,4 eV-nál kisebb. Az EM sugárzás nem ionizáló jellege a mikrohullámú frekvenciatartományban, illetve alatt egyértelmű, hiszen a mikrohullámú foton energiája GHz-nél is csak 1,24x eV, amely a termikus energiánál is kisebb 2,7x eV és így intramolekuláris és intermolekuláris kötésfelhasítások nem feltételezhetők 1.

Van kapcsolat az 5G és a koronavírus között? Bátky Zoltán április 4. Szóval most akkor jól leírjuk, hogy nincs.

A tényleges biológiai hatást okozó elnyelt elektromágneses energia meghatározásához ismerni kell a sejtek és szövetek elektromos tulajdonságait, ugyanis az elnyelt energia mértékét az objektum elektromos permittivitása, ill. A külső EM térből való makroszkopikus energiafelvétel dielektromos polarizáció útján történik. A dielektromos polarizáció lejátszódásához időre van szükség. Ha az EM tér változásának ideje összemérhető a dipólok térváltozásához szükséges idővel, akkor fáziseltolódások keletkeznek, amelyek az objektumnak frekvenciafüggő tulajdonságot adnak.

Az ilyen fázis- vagy időeltolódási jelenségeket diszperziós jelenségeknek, ill. Az külső EM tér periódusideje és a dipólmozgások idejének összemérhetősége adott frekvencián maximális abszorpciót okoz.

Ezt a frekvenciát relaxációs frekvenciának, az ehhez tartozó relaxációs körfrekvencia reciprokát relaxációs időnek nevezik.

A mobiltelefonok története, fejlődése

A biológiai anyagok és a levegő mágneses permeabilitása közel azonos. A biológiailag fontos anyagok és a levegő városi szemészeti központ permittivitása viszont jelentősen eltérő és a relaxációs folyamatok miatt erősen frekvenciafüggő.

Ajánlom A mobiltelefonok többsége és az amerikai rendszerben és megahertzes frekvenciákon működik, ami az URH-rádiók, a televízió és a mikrohullámú sütők közti érték. Mikrohullámokat gyakorlati célokra először a második világháború idején kifejlesztett radarokhoz használtak. Véletlenül fedezték fel, hogy a mikrohullámok a víztartalmú anyagok ilyenek a szövetek, sejtek molekuláit rezgésbe hozzák és ez által felmelegítik. Spencer nevű szakember katonai célokra tesztelt radarcsövek mellett felejtett egy tábla csokoládét, s amikor néhány perc múlva visszatért, a csokoládé forró és folyékony volt. Ez adta az ötletet később a mikrohullámú sütők feltalálásához.

A különböző biológiai anyagok, szövetek dielektromos állandója és vesztesége összetett, függ a frekvenciától, és a függés jellegzetes szakaszait a frekvenciatartományban diszperziós tartományoknak nevezik [Polk, ]. A biológiai anyagoknál több diszperziós tartományt definiáltak. A különböző diszperziós tartományokért a rendszer különböző szintjén jelentkező relaxációs folyamatok felelősek sejtmembrán, makromolekulák, fehérjék, aminosavak, kötött, ill.

A dielektromos állandó spektruma diagnosztikai értékű információt is hordozhat biológiai szempontból a mobiltelefonok. Ezek meghatározott feltételek mellett ún. A MH és RF sugárzások térerőssége a távolsággal arányosan, teljesítménysűrűsége a távolsággal négyzetesen csökken. Az emberi testben, biológiai objektumban elnyelt dózis fogalmára egységesen a fajlagosan elnyelt teljesítmény az ún.

biológiai szempontból a mobiltelefonok szemészeti tesztek ingyenesen letölthető

A MH és RF tartományokban az energia elnyelődésének mértékét döntően a frekvencia és az objektum víztartalma, illetve alakja határozza meg. A víztartalomtól függően az objektumban elnyelt elektromágneses sugárzás hullámhossza és behatolási mélysége csökken.

Az emberben átlagosan elnyelt EM teljesítmény erősen függ az embert érő külső EM tér frekvenciájától. Frekvenciafüggő elnyelőképesség Az emberben elnyelt RF teljesítmény a biológiai anyagok dielektromos állandójának frekvenciafüggése, valamint a testméret és a hullámhossz aránya miatt erősen függ az embert érő külső EM tér frekvenciájától.

Ezt a frekvenciafüggő elnyelést négy szakaszra szokták bontani: szubrezonáns tartomány 20 MHz alatt, rezonáns tartomány MHz között, inhomogén lokális elnyelődés tartománya MHz-2 GHz, felszíni elnyelődés 10 GHz felett. Az elnyelt energia eloszlása, különösen a MHz-3 GHz frekvenciatartományban, a biológiai objektumon belül erősen inhomogén. Az inhomogenitást a különböző víztartalmú szövetek struktúrájától függő energiaelnyelés okozza.

Az eltérő víztartalmú szövetekben a terjedés sebességének változása miatt az EM tér hullámhossza is megváltozik, s az egyes felülethatárokon fellépő reflexiók is különbözők. A létrejövő SAR eloszlás már viszonylag egyszerű zsír-izom struktúra esetében is igen összetett [Petersen, ]. A pulzus- ill.

kontaktlencsék szempontjából látási program kereszt

Mikroszkopikus dozimetria Az EM terek dozimetriájában is előtérbe kerültek a mikroszkopikus dozimetriai megfontolások. A kérdés az, hogy a makroszkopikusan meghatározott elnyelődés milyen szinten lép kölcsönhatásba a biológiai rendszerrel, illetve ennek milyen frekvenciafüggő jellege lehetséges. Melyek azok a frekvenciák, amelyek elsősorban a makromolekulákat, a sejtmembránt, a sejtfelszínt, a citoszkeletont, a citoplazmát, az intracelluláris membránokat stb. Míg alacsony frekvenciákon néhány kHz alatt a sejtmembrán leárnyékolja a külső elektromos teret, addig az RF frekvencia tartományokban a sejtmembrán fokozatosan "átlátszóvá" válik és a sugárzás az intracelluláris tartományban nyelődik el.

szemészeti piac képzéssel vissza lehet állítani a látást

A sejtmembránhoz kötődő, ill. Ennek alapján alacsony frekvenciáknál, ill. Magasabb RF és mikrohullámú frekvenciákon az intracelluláris tér érintett, míg a sejtfelszínen lejátszódó folyamatokra gyakorolt hatás frekvenciafüggőségét e fizikai modell alapján nehéz megbecsülni [Repacholi,Tenforde, ].

A rádiófrekvenciás sugárzások egészségügyi kérdései

A mesterséges RF sugárzások a környezetben elsősorban a rádió- és tévéadókból származnak, de nem elhanyagolható az egyre növekvő számú rádiótelefon-bázisállomásokból eredő sugárzás nagysága sem.

Az embert érő Biológiai szempontból a mobiltelefonok és MH expozíció meghatározásánál ismerni kell az adóberendezés frekvenciáját, teljesítményét, a sugárzó antenna tulajdonságait és a terepviszonyokat beépítettséget. A sugárzás MHz felett, a fényhez hasonlóan, egyenes vonalban terjed, míg alacsonyabb frekvenciákon követi a Föld görbületét, illetve az ionoszféra közvetítésével terjed.

Minél magasabb a frekvencia, annál jobban irányítható a sugárzás.

Káros a mobil az egészségre egyáltalán?

A sugárzás kibocsátására szolgáló antenna fontos tulajdonsága, hogy az adott sugárzást mekkora területen szórja szét. Egyéb lakossági RF expozíciók A lakosság által is használatos mikrohullámú sütők az utóbbi években az egész világon, és biológiai szempontból a mobiltelefonok igen nagy teljesítményű mikrohullámú berendezések kerültek a lakásokon belülre.

Széles körű elterjedése és használata miatt a lakosságra vonatkozó terhelésnek s nem csak munkahelyi sugárvédelmi kérdésnek kell tekintenünk a számítógépes képernyők elektromos és mágneses terét. A monitorok elektromos, ill. A lehetséges biológiai kölcsönhatások néhány modellje Az EM terek biológiai hatásaira vonatkozó kísérletes adatok alapján a sejtmembránon zajló szabályozási folyamatok kerültek előtérbe.

Feltételezik, hogy az extracelluláris térben keletkező áramsűrűség a sejtfelszíni receptorok, kötőhelyek működésében kelthet zavart, amely intracelluláris biokémiai kölcsönhatásokhoz is vezethet. Ezzel összefüggésben a sejt növekedésének és osztódásának szabályozása és az ebben közreműködő enzimek aktivitásának vizsgálata állnak a középpontban. A kölcsönhatásmodellek biofizika felől történő értelmezésének központjában a sejtmembrán áll.

A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a külső EM expozícióból a sejtmembránon, illetve a sejt közötti állományban keletkezett elektromos térerősség, illetve áramsűrűség sokkal kisebb, mint a biológiai rendszerek normál működése során keletkező belső elektromágneses terek.

A biológiai rendszerekben fellépő elektromos zaj a termikus zajból Nyquist-zaja feszültségáram zajból ún. Ennek alapján a külső elektromágneses térből keletkező jel és az állandóan jelenlévő zaj viszonya nél is rosszabb. A kölcsönhatások fizikai modelljeinek alapját a biológiai szempontból a mobiltelefonok mikrostruktúrák sejtmembránok, sejtkapcsolatok, idegsejtek fiziko-kémiai felépítésének nemlineáris és funkcionális működésének rezonanciát, időben periodicitást tartalmazó jellege adja.

Mivel a biológiai rendszerek a sejtek funkcionálisan is összetartozó összességéből állnak, a kölcsönhatások leírásában helyet kaptak a sejtkapcsolatok elektromos csatolását és kommunikációját figyelembe vevő modellek. Egészen új megközelítést hozott az a felismerés, hogy számos biológiai szövet ferromágneses kristályokat, ún.

biológiai szempontból a mobiltelefonok rövidlátás kezelése Vitafonnal

E kristályokat megtalálták méhekben, madarakban, hüllőkben, és feltételezés szerint a tájékozódásban nyújtanak segítséget. A méhek ezáltal T mágneses indukciót, a madarak a Föld mágneses terének nagyságú változását is érzékelni tudják.

szemüveg a rövidlátás megszabadulásához

A mágneses térrel történő kölcsönhatás lehetséges szerepét az adja, hogy az emberi agyszövet is tartalmaz magnetitokat.